Prawo

Prawodawstwo unijne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.

Plik PDF

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz.

Plik PDF

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 873/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1913/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie.

Plik PDF

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetranego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniające niektóre rozporządzenia.

Plik PDF

Rozporządzenie Komisji (WE) 551/2007 z dnia 22 maja 2007r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) Nr 952/2006 w odniesieniu do zarządzania wspólnotowym rynkiem cukru oraz systemu kwot.

Plik PDF

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 119/2007 z dnia 8 lutego 2007r. zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 493/2006 ustanawiające środki przejściowe w ramach reformy wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru.

Plik PDF

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1542/2006 z dnia 13 października 2006 zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 493/2006 w odniesieniu do środków  przejściowych w ramach reformy wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru.

Plik PDF

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1585/2006 z dnia 26 października 2006 zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006

Plik PDF

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 290/2007 z dnia 16 marca 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2007/2008, współczynnik procentowy, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006

Plik PDF

Rozporządzenie Komisji (EWG) NR 1713/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rolniczych kursów przeliczeniowych w sektorze cukru.

Plik PDF

Rozporządzenie Rady (WE) NR 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru.

Plik PDF

Rozporządzenie Rady (WE) NR 319/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników.

Plik PDF

Rozporządzenie Rady (WE) NR 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiające tymczasowy system  restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej.

Plik PDF

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 493/2006 z dnia 27 marca 2006 r. ustanawiające środki przejściowe w ramach reformy wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1265/2001 i (WE) nr 314/2002.

Plik PDF

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 968/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie.

Plik PDF

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 952/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot.

Plik PDF

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 967/2006 z dnia 29 czerwiec 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w doniesieniu do pozakwotowej produkcji cukru.

Plik PDF

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1279/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r.ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 kurs walutowy mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego oraz opłaty produkcyjnej i dodatkowej opłaty wyrównawczej w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły wspólnej waluty.

Plik PDF

Ta strona używa cookies

Ze względu na ustawienia Twojej przeglądarki oraz celem usprawnienia funkcjonowania witryny www.suedzucker.pl zostały zainstalowane pliki cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Więcej informacji w Polityce Prywatności