Zarząd

Mariusz Pawełek – Prezes Zarządu

Prezes Zarządu reprezentuje spółkę na zewnątrz. Sprawuje kontrolę kierowniczą nad całokształtem działalności spółki i koordynuje pracę wszystkich działów. Zajmuje się wdrażaniem planów rozwojowych oraz strategii, sprawnym i prawidłowym zarządzaniem majątkiem oraz kapitałem ludzkim.