Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Südzucker Polska S.A. przykłada wielką wagę do ochrony Państwa sfery prywatnej i danych osobowych
z nią związanych, jak również do wymaganego bezpieczeństwa danych. Südzucker Polska S.A. przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z opisanymi niżej zasadami i obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności – z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1).

I. Nazwa i adres administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Südzucker Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 6, tel. +48 /71 79  88 900, fax +48 /71 79 88 901, adres e-mail spółki: sekretariat@suedzucker.plwww.suedzucker.pl, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000134177, kapitał zakładowy:197 087 493 zł opłacony w całości

(zwany dalej „Südzucker“).

Jeśli chcecie Państwo skorzystać z przysługującego Państwu prawa dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania, sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także jeżeli chcecie Państwo skorzystać z prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez Südzucker lub z prawa do przenoszenia takich danych, możecie to Państwo uczynić przesyłając stosowne oświadczenie na podany wyżej adres siedziby Südzucker, na adres e-mail spółki lub na adres e-mail Inspektora ochrony danych.

II. Nazwa i adres inspektora ochrony danych osobowych

W Südzucker powołany został Inspektor ochrony danych (zwany dalej „IOD”), z którym można się kontaktować pod adresem: Südzucker Polska S.A., Ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław,
tel +48 71 79 88 900, fax: +48 71 79 88 901, e-mail spółki: sekretariat@suedzucker.pl lub Inspektor.Danych.Osobowych@suedzucker.pl

III.  Ogólnie o przetwarzaniu danych osobowych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników (dalej: „Użytkownicy”) stron internetowych Südzucker (www.suedzucker.pl w tym: Serwis Plantatorski; www.rmp.szgroup.de – Portal Plantatorski; www.cukier-krolewski.plwww.muzeumcukrownictwa.pl), a także internetowych profili, w tym we mediach społecznościowych (fanpage Facebook Zycie jest słodkie, Instagram https://www.instagram.com/cukierkrolewski/) i stron www należących do Südzucker Polska S.A.(aplikacja: slodkigest.pl) wykorzystywanych do promocji marki „Cukier Królewski”, będącej własnością Südzucker Polska S.A., jednak  w zasadzie jedynie wtedy, jeżeli, z uwagi na zamieszczone na tej stronie informacje lub treści, jest to  niezbędne dla  jej funkcjonowania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się wyłącznie na podstawie zgody takich użytkowników, za wyjątkiem przypadków, w których przetwarzanie danych osobowych bez zgody osoby, której takie dane dotyczą, jest dozwolone poprzez przepisy prawne. 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W przypadku jeżeli przetwarzanie danych osobowych wymaga uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 a) RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla realizacji umowy, której stroną umowy jest osoba, której dane dotyczą, podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b ) RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które konieczne są do realizacji działań przed zawarciem umowy.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych konieczne jest do wypełnienia przez Südzucker obowiązku prawnego, wówczas podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W przypadku, gdy żywotne interesy osoby zainteresowanej lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, wówczas podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit d) RODO.

Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Südzucker lub przez osobę trzecią z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec takich interesów mają interesy, podstawowe prawa lub wolności osoby, której ww. dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, wówczas podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane niezwłocznie po ustaniu celu, w jakim były przetwarzane. Przechowywanie danych po ustaniu ww. celu może mieć miejsce, jeśli wynika to
z obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku dane są usuwane, jeżeli upłynie określony w ww. przepisach prawa dozwolony okres przechowywania.

IV. Udostępnienie strony internetowej oraz raportowanie danych do logowania

Podczas każdej Państwa wizyty na stronie Südzucker nasz system zapisuje w sposób automatyczny następujące dane i informacje z systemu komputerowego komputera odwiedzającego ww. stronę:

(1)   informacje dotyczące rodzaju przeglądarki internetowej oraz jej wersji

(2)   system operacyjny użytkownika

(3)   adres IP użytkownika

(4)   godzina odwiedzin

(5)   strony internetowe, z których system Użytkownika został przekierowany na naszą stronę

(6)   strony internetowe, do których dociera system Użytkownika poprzez naszą stronę internetową

Dane są również zapisywane w tzw. log files, czyli w plikach dziennika w naszym systemie. Dane te przechowywane są wraz z innymi danymi osobowymi Użytkownika przez okres do 30 dni.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego zapisywania danych osobowych w ww. tzw. log files, czyli w plikach dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe zapisywanie adresu IP w systemie jest konieczne, aby umożliwić przekazanie strony internetowej komputerowi Użytkownika. W tym celu adres IP Użytkownika musi zostać zapisany na czas wizyty na naszej stronie.

Pliki dziennika (log files) zapisywane są po to, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie strony internetowej. Oprócz tego służą one do optymalizacji internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów techniczno- informacyjnych. W tym przypadku nie przeprowadzamy jednak analizy pozyskanych danych w celach marketingowych.

4. Okres przechowywania

Dane są usuwane natychmiast po tym, jak przestają być konieczne w celach, w których były zapisywane.  W przypadku rejestrowania danych celem udostępnienia strony internetowej usuwane one są po zakończeniu wizyty na stronie internetowej.

Pliki dziennika (log files) usuwane są po upływie 30 dni. Przechowywanie ich po upływie tego terminu może mieć miejsce, o ile zapisane adresy IP Użytkowników zostaną zanonimizowane, tak aby identyfikacja Użytkownika, który odwiedził naszą stronę nie była możliwa.

V. Wyłączenie obsługi plików cookie

1. Opis oraz zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa używa plików cookie. Pliki cookie są plikami tekstowymi, które są zapisywane
w przeglądarce internetowej na komputerze Użytkownika. Pliki cookie nie instalują żadnych programów
i nie przenoszą wirusów komputerowych na komputer Użytkownika. Jeśli Użytkownik otwiera stronę internetową, wówczas plik cookie zostaje zapisany w systemie operacyjnym Użytkownika. Plik ten zawiera specyficzną sekwencję znaków, która umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki internetowej podczas ponownej wizyty na stronie internetowej. Niektóre z plików, którymi się posługujemy, są usuwane po zakończeniu sesji, czyli po zamknięciu przeglądarki internetowej (tzw. session cookies).

Stosujemy pliki cookies, aby nasza strona stałą się bardziej przyjazna użytkownikom. Niektóre elementy naszej strony wymagają tego, aby otwierana strona mogła zostać zidentyfikowana również wtedy, jeśli Użytkownik przeszedł już do innej strony internetowej.

W plikach cookie są zapisywane i przekazywane następujące dane:

(1)   ustawienia językowe

(2)   zgoda na używanie plików cookie

(3)   informacje o sesji

Oprócz tego stosujemy pliki cookie, które umożliwiają analizę czynności związanych z surfowaniem po internecie użytkowników. W ten sposób mogą zostać  pozyskane następujące dane:

(1)   wyszukiwane pojęcia

(2)   dane w formularzach kontaktowych i innych polach tekstowych

(3)   częstotliwość otwieranych stron

(4)   korzystanie z funkcji strony internetowej

Zebrane w wyżej opisany sposób dane Użytkowników opatrzone są pseudonimem, a ich przyporządkowanie do odwiedzającego stronę Użytkownika nie jest już możliwe. Dane wskazane powyżej nie są zapisywane wraz z innymi danymi osobowymi Użytkowników.

Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny nie wyrażacie Państwo zgody na opisane wyżej zapisywanie cookies, możecie Państwo deaktywować funkcję zapisywania plików cookie wybierając  odpowiednie ustawienia
w przeglądarce internetowej lub ustawiając ją tak, aby informowała ona o tym, jak tylko pliki te będą zapisywane. W tym celu musicie Państwo zmienić odpowiednie ustawienia w menu przeglądarki wybierając preferencje lub opcje. Konsekwencją dokonania zmiany ww. ustawień może być jednak to, że niektóre funkcje na stronie internetowej Südzucker nie będą działały w ogóle lub nie w pełni, tzn. tylko w sposób ograniczony.

Macie Państwo także możliwość sprawdzenia i podjęcia decyzji o zapisywanych plikach cookie za pomocą narzędzi takich jak http://www.youronlinechoices.com/pl lub http://optout.networkadvertising.org.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną zapisywania danych osobowych przy korzystaniu z zapisu koniecznych plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podstawą prawną zapisywania danych osobowych przy korzystaniu z zapisu plików cookie w celu przeprowadzenia analizy w razie wyrażenia przez Użytkownika stosownej zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Celem korzystania przez naszą spółkę z plików cookie jest ułatwienie i zapewnienie Użytkownikom korzystania ze strony internetowej Südzucker w pełnym zakresie. Niektóre funkcje naszej strony nie działają bowiem bez wykorzystania takich plików cookie. Należą do nich:

(1)   przejęcie ustawień językowych

(2)   zapamiętywanie wyszukiwanych haseł

Dane Użytkowników, które zostały zapisane przez pliki cookie, nie są wykorzystane w celu tworzenia profili (profilowania) Użytkowników. Dane te służą jednak przeprowadzaniu analizy, o której mowa poniżej.

Wykorzystanie plików cookie do analizy ma na celu poprawę jakości naszej strony internetowej oraz jej treści. Dzięki ww. analizie dowiadujemy się, jak Użytkownicy korzystają ze strony Südzucker, co z kolei pozwala nam na ciągłą optymalizację naszej oferty.

Zważywszy na to, że korzystanie przez stronę internetową Südzucker z plików cookie umożliwia naszej spółce analizę, o której mowa powyżej i w konsekwencji umożliwia poprawę jakości i treści naszej strony internetowej oraz ciągłą optymalizację naszej oferty, należy stwierdzić, że Südzucker posiada uzasadniony interes w przetwarzaniu danych Użytkowników zapisanych przez pliki cookie i że w związku z tym podstawą takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

4. Okres przechowywania, możliwość złożenia sprzeciwu oraz usunięcia danych

Pliki cookies są zapisywane na komputerze Użytkownika, a następnie są przesyłane z tego komputera do naszego systemu. Dzięki temu mają Państwo (jako Użytkownik) pełną kontrolę w związku
z wykorzystywaniem plików cookie. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możecie Państwo bowiem deaktywować lub ograniczyć funkcję przesyłania plików cookie. Niezależnie od tego, zapisane już pliki cookie mogą zostać usunięte w dowolnym momencie.

VI. Kontakt mailowy  

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na  stronie internetowej Südzucker podany jest adres e-mail, dzięki któremu Użytkownik może nawiązać kontakt z naszą spółką. W razie skorzystania przez Użytkownika z tej możliwości dane osobowe Użytkownika podane wraz z adresem mailowym są zapisywane. Zapisane dane nie są udostępnianie ani przekazywane osobom trzecim, ale są wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia i przetwarzania  prowadzonej za pośrednictwem ww. adresu e-mail konwersacji/korespondencji.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych, które są przesyłane przez Użytkowników na adres e-mail podany na stronie Südzucker, jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych, które są przesyłane przez e-mail podany na stronie Südzucker lub poprzez maskę wprowadzania danych służy nam jedynie w celu opracowania formularza kontaktowego. W tym leży też nasz uzasadniony interes przetwarzania ww. danych.

4. Okres przechowywania

Dane są usuwane niezwłocznie po tym, jak przestają być  konieczne dla celu, dla którego zostały zapisane. W przypadku danych osobowych przesłanych przez e-mail lub maskę wprowadzania danych, dane usuwane są w momencie zakończenia konwersacji/korespondencji z Użytkownikiem. Konwersacja/korespondencja jest uznawana za zakończoną, jeśli można przyjąć na podstawie okoliczności faktycznych i jej treści, iż dana sprawa został wyjaśniona.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli Użytkownik skontaktuje się z nami drogą mailową, może on wnieść sprzeciw wobec zapisywania jego danych osobowych w dowolnym momencie. W tym przypadku konwersacja/korespondencja nie może być  kontynuowana, a dane osobowe dot. danego Użytkownika pozyskane i zapisane przez Südzucker
w związku z korzystaniem przez Użytkownika z adresu e-mail zamieszczonego na naszej stronie internetowej są usuwane.

 VII.  Google maps

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji Google Maps api, aby przedstawić informacje geograficzne naszym klientom. Dostawcą jest Google LLG., 1600 Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Poprzez korzystanie z funkcji Google Maps czy też wizytę na stronie internetowej zwykle dane zostają gromadzone, przetwarzane i zapisywane. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google znajdą Państwo pod odpowiednimi wskazówkami dot. ochrony danych przez Google.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Poprzez korzystanie z Google Maps poprawia się funkcjonalność strony internetowej. Wspomniane cele przetwarzania leżą w naszym uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

3. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia, zapisywania oraz korzystania z informacji przez Google w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość instalując udostępnioną przez Google wtyczkę deaktywującą do przeglądarki internetowej.

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane, wówczas przysługują Państwu zgodnie z RODO następujące prawa względem administratora:

1. Prawo dostępu do danych osobowych przysługujące osobie, której dane dotyczą

Mogą Państwo zażądać od administratora danych potwierdzenia, czy dane osobowe, które Państwa dotyczą, są przetwarzane. Jeżeli są one przetwarzane, mogą Państwo zażądać od administratora następujących  informacji:

(1)        cele przetwarzania, w jakich dane są przetwarzane;

(2)        kategorie odnośnych danych osobowych;

(3)        informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną   udostępnione;

(4)        planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy wskazanie takiego okresu nie jest możliwe – kryteria ustalania tego okresu;

(5)        informacje o prawie do żądania od administratora danych sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

(6)        informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Przysługuje Państwu prawo do zażądania informacji, czy dane osobowe, które Państwa dotyczą są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym zakresie mogą też Państwo zażądać poinformowania o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa jest w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem.

Aby skorzystać z prawa do uzyskania informacji o których mowa powyżej, należy zwrócić się bezpośrednio do nas korzystając z danych kontaktowych zawartych na naszej stronie internetowej lub do naszego inspektora ochrony danych (por. pkt. I i II).

2. Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo do żądania  sprostowania danych i/lub uzupełnienia ich przez administratora danych, o ile przetwarzane dane osobowe, które Państwa dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator musi niezwłocznie dokonać sprostowania danych.  

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

W następujących przypadkach mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą:

(1)        osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

(2)        jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

(3)        jeśli administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

(4)        osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie na podstawie zgody osoby, której dane te dotyczą lub w celu ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Administrator informuje o przeprowadzonym ograniczeniu przetwarzania osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia według wyżej wspomnianych warunków. 

3. Prawo do usunięcia danych

a) obowiązek usunięcia danych

Mogą Państwo zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, a administrator jest zobowiązany, bez zbędnej zwłoki, usunąć takie dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

(1)        dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

(2)        osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6    ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

(3)        osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i  nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane       dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

(4)        dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

(5)        dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego     przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

(6)        dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. RODO.    

b)       Informacje udostępniane osobom trzecim.

Jeśli administrator upublicznił dane osoby, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, wówczas – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji podejmuje on rozsądne działania,
w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

c)         Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, jeśli przetwarzanie ich jest niezbędne w następujących sytuacjach:

(1)        do korzystania z prawa wolności wypowiedzi i informacji;

(2)        do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania      realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej   administratorowi;

(3)        do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania  lub

(4)        z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3) RODO

(5)        do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do powiadomienia

Jeśli skorzystali Państwo z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych przez  administratora, ma on obowiązek poinformować wówczas wszystkich odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione, o sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, za wyjątkiem sytuacji, kiedy będzie to niemożliwe lub będzie związane to z nieproporcjonalnie dużym wysiłkiem.

Na Państwa żądanie przysługuje Państwu prawo bycia poinformowanym przez administratora
o  odbiorcach, o których mowa powyżej.

6. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe ich dotyczące, które dostarczyliście Państwo  administratorowi, oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

(1)        przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz

(2)        przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Korzystając z prawa do przenoszenia danych mają Państwo również prawo zażądać, aby dane osobowe Państwa dotyczące zostały przesłane bezpośrednio przez administratora innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo,  którym mowa powyżej nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

Prawo przenoszenia danych nie obowiązuje w przypadku przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie konieczne jest w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w zakresie sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu w każdym momencie, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit e) lub f) RODO.

Administratorowi nie wolno wówczas przetwarzać tych danych, chyba, że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstawy do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności  osoby, której dane dotyczą lub przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.

8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, macie Państwo prawo w każdym momencie do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie dotyczących Państwa danych. Cofnięcie zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na ww. zgodzie przed jej cofnięciem.

9. Prawo do zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeśli są Państwo zdania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza niniejsze rozporządzenie (RODO).

Organ nadzoru, który przyjął skargę, informuje wnoszącego skargę o postępach lub efektach  rozpatrywania ww. skargi, pod rygorem prawa wnoszącego wszczęcia postępowania przeciwko organowi nadzorczemu w sytuacji, o której mowa w art. 78 RODO.

Organem właściwym ochrony danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
Infolinia: 606-950-000

fax. 22 531 03 01

Dalsze informacje znajdą Państwo w Internecie pod: www.uodo.gov.pl

IX. Linki do innych stron internetowych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych obowiązuje wyłącznie strony internetowe Südzucker.  Strony internetowe znajdujące się na stronach Südzucker mogą zawierać linki do stron osób trzecich, w szczególności odnośniki do portali społecznościowych w tym do portalu facebook.com. Nasza polityka prywatności nie obejmuje tych stron. Jeśli opuszczą Państwo stronę internetową lub webshop Südzucker, jak również w razie skorzystania z odnośników do profili w portalach społecznościowych albo w razie korzystania z profili w portalach społecznościowych, w tym w szczególności facebook.com, zalecamy wówczas zapoznanie się starannie ze stosownymi informacjami dot.  ochrony danych opublikowanymi na każdej ze stron osób trzecich, która gromadzi dane osobowe.

Jednocześnie informujemy, że jeżeli Südzucker przetwarza dane osobowe użytkowników profili  Südzucker na portalach społecznościowych, w tym facebbok.com, Instagram, Administrator przetwarza wyłącznie dane osobowe do niego przesłane, zamieszczone na jego profilu lub udostępnione przez Pana/Panią – poprzez stosowne skonfigurowanie ustawień prywatności konta na tym portalu. Możemy jednak wykorzystywać Pani/Pana dane osobowe w celach statystycznych, przy wykorzystaniu narzędzi udostępnianych przez dany portal społecznościowy (które to narzędzia mogą wykorzystywać również profilowanie). Zasady przetwarzania danych osobowych na te potrzeby określa portal w swoich zasadach, politykach i regulaminach. Prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami przed podjęciem decyzji co do udostępnienia swoich danych oraz w celu określenia zakresu i sposobu udostepnienia danych.

X. Bezpieczeństwo

Podejmujemy wszelkich środków bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane osobowe przed niezamierzonym lub bezprawnym udostępnieniem, usunięciem, zmianą lub utratą oraz nieupoważnionym ujawnieniem.

Podczas przekazywania danych przez naszą stronę szyfrujemy Państwa dane korzystając z tzw. połączenia SSL (secure socket layer). Zabezpieczamy również naszą stronę i nasze inne systemy oraz dane osobowe poprzez właściwe środki techniczne i organizacyjne, w szczególności przeciwko utracie, zniszczeniu, nieupoważnionemu ujawnieniu, zmianie lub przekazywaniu danych osobom trzecim.

wersja: 1.0 maj 2018