Aktualności

28/07/2023

Jak poprawić wykorzystanie pierwiastków wprowadzanych do gleby podczas nawożenia?

Koniec lipca i początek sierpnia to termin zbierania przez inspektorów prób glebowych do analizy metodą EUF. Warunkiem koniecznym racjonalnego nawożenia jest posiadanie wyników zawartości składników pokarmowych w glebie. Im bardziej rozbudowana analiza, tym lepsze możliwości dostosowania nawożenia do potrzeb rośliny.

Jak można poprawić wykorzystanie składników z nawożenia i zmniejszyć ich straty z gleby?

1. Utrzymanie optymalnego pH gleby (wapnowanie gleby).

2. Siew poplonów – ograniczenie erozji wietrznej i wodnej, ograniczenie odpływu składników do głębszych warstw profilu glebowego, poprawa struktury gleby poprzez rozwój systemu korzeniowego, wiązanie azotu atmosferycznego (jeżeli w poplonie są rośliny strączkowe).

3. Głęboszowanie – poprawienie stosunków powietrzno-wodnych w glebie poprzez niszczenie podeszwy płużnej – lepszy rozwój systemu korzeniowego buraków (brak zastoin wody, lepsze podsiąkanie z głębszych warstw gleby).

4. Wysoka obsada roślin – równomierne pobieranie składników, lepsza polaryzacja.

5. Rzędowa aplikacja nawozów przy siewie – pozwala zmniejszyć dawkę nawozu, szczególnie azotu nawet o 30%.

6. Skuteczne zwalczanie chwastów – niezwalczone konkurują z burakami o składniki pokarmowe, zabierają wodę i światło.

7. Zwalczanie chorób i szkodników – zdrowe liście i korzenie to dobre pobieranie składników przez rośliny.

8. Unikanie jednostronnych i bardzo wysokich dawek składników – duże dawki jednego składnika mogą ograniczać pobieranie innego składnika tzw. antagonizm.

9. Zwiększenie zawartości próchnicy w glebie – lepsza zdolność magazynowania wody i składników mineralnych (stosowanie obornika i poplonów).

10. Poprawa rozkładu resztek pożniwnych – rozdrobnienie i wymieszanie z glebą na głębokość warstwy ornej, zastosowanie azotu lub wapna w celu przyspieszenia mineralizacji.

11. Termin stosowania nawozów – np. późne dawki azotu zamiast zwiększać plon korzeni powodują nadmierny wzrost liści i spadek polaryzacji.

Niestety są plantatorzy, którzy nawet wykonując analizy gleby, nie korzystają z zalecanych dawek wynikających z zaleceń lub korzystają z nich tylko w części. Prowadzi to do niezrównoważonego nawożenia i pogorszenia plonu i polaryzacji. Próby EUF podają dokładne dawki wszystkich makroskładników i najważniejszych dla rozwoju buraków mikroskładników. Połączenie nawożenia głównego z dolistnymi mikroelementami daje kompletne nawożenie pod buraki cukrowe.

Niski odczyn gleby powoduje brak przyswajalności pierwiastków