Najczęściej zadawane przez plantatorów pytania

1. Jakiej wysokości jest polaryzacja w moich dostawach, ile buraków już dostarczyłem?

Informację o indywidualnej wysokości polaryzacji i dostawach, można uzyskać za pośrednictwem Portalu Plantatorskiego, gdzie codziennie i całodobowo, natychmiast po zalogowaniu Plantator może uzyskać takie szczegółowe dane. Dodatkowo takich informacji może udzielić inspektor prowadzący dany rejon.

2. Czy termin zbioru ma wpływ na plon cukru ?

Jeśli plantacja była prawidłowo nawożona i wykazuje dobrą zdrowotność, a termin przygotowania pryzmy jest odległy, warto opóźnić kopanie. Doświadczenia ścisłe prowadzone przez Südzucker Polska pokazują bardzo dużą zależność między terminem zbioru, obsadą, a plonem cukru. Opóźnianie terminu zbioru surowca powoduje wyraźne przyrosty plonu cukru.

3. Jak sprawdzić jakość wyoranych buraków podczas zbioru?

W celu uniknięcia strat podczas zbioru należy zadać sobie trud, aby na początku i w trakcie zbioru, sprawdzać jakość wyorywanych buraków. W tym celu należy z boku pryzmy pobrać losowo 10 korzeni. Następnie należy ułożyć je w rzędzie i sprawdzić ile spośród nich posiada niżej wymienione wady:
•pozostałości liści i zbyt wysokie ogłowienie,
•zbyt niskie ogłowienie,
•ułamany korzeń,
•pęknięcia, zadrapania,
•duże zanieczyszczenia ziemią.
Jeżeli wyżej wymienione wady występują na dwóch lub więcej burakach to jakość usługi jest niezadowalająca. Należy podjąć czynności zaradcze dokonując regulacji w urządzeniach kopiąco-ogławiająco-czyszczących.

4. Co robić, aby składowanie buraków na polu odbyło się bez strat?

Chcąc ograniczyć straty wynikające ze składowania buraków w pryzmie należy:
 wybrać miejsce na polu przeznaczone pod pryzmę tak, aby charakteryzowało się wyrównanym podłożem i było umiejscowione  równolegle do utwardzonej drogi,
 wysokość pryzmy powinna się ukształtować na poziomie ok. 2 m, natomiast szerokość powinna być zawarta pomiędzy 7 -7,5 m,
 przenośnik, z którego spadają buraki na pryzmę powinien być możliwie jak najniżej usypywanej pryzmy, tak aby uniknąć uszkodzeń surowca,
 okres składowania powinien być możliwie jak najkrótszy,
 buraki przeznaczone do przechowalnictwa powinny być prawidłowo ogłowione, zdrowe, wolne od zanieczyszczeń,
 buraki do przechowalnictwa powinny być dokładnie okryte specjalną włóknina, zgodnie z zaleceniem służb surowcowych.

5. Jak przeprowadzić zbiór, aby straty były jak najmniejsze?

Doświadczenie wskazuje, że straty z tytułu zbioru mogą być bardzo zróżnicowane (8-30%). Na wielkość strat ma wpływ zarówno pogoda jak i technologia zbioru, rodzaj maszyny, jej stan techniczny oraz stan plantacji. Aby zapewnić maszynie warunki poprawnej pracy należy:
• w miarę możliwości wyrównać pole jeszcze przed siewem – zapewnia to lepszą pracę elementów wykopujących buraki. Również ogławianie buraków jest dokładniejsze,
• przy siewie zachować proste rzędy i jednakową szerokość międzyrzędzi,
• równomiernie rozmieszczać  buraki w rzędzie (dobra obsada) – przy nierównomiernym siewie część buraków może zostać ogłowionych za wysoko, nie ogłowionych lub przewróconych,
• wyeliminować obecność chwastów, pni drzew i kamieni – obecność kamieni i pni drzew może spowodować uszkodzenie maszyn, a obecność chwastów utrudni zbiór i przechowalnictwo.

6. Jak uzyskać wysoką jakość paszy z wysłodków dostarczanych przez cukrownię?

Świeże wysłodki są półproduktem służącym do przygotowania kiszonki. Jedynym możliwym sposobem na ich zagospodarowanie jest zakiszanie. Należy do minimum skrócić okres transportu wysłodków z cukrowni do gospodarstwa. Wysłodki należy zakisić niezwłocznie po ich otrzymaniu (24 godziny) i jak najszybciej odciąć dostęp powietrza. Tylko taka procedura gwarantuje odpowiednią jakość wysłodków jako paszy. Wysłodki jako pasza podlegają regulacjom przepisów unijnych, gdzie zarówno producent, jak i plantator zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny przy produkcji, transporcie i zakiszaniu.

7. Dlaczego muszę okrywać buraki włókniną? Czy rzeczywiście oprócz premii za okrycie przynosi to jakieś wymierne efekty?

Włóknina posiada właściwości termoizolacyjne, chroni przed mrozem, deszczem, przepuszcza powietrze, przez co umożliwia oddychanie. Chroni więc surowiec przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Dodatkowo, jak pokazują doświadczenia z przechowalnictwem prowadzone przez Südzucker Polska okrycie włókniną przekłada się na wymierne korzyści finansowe (zmniejszenie strat w przechowywanych burakach).

8. W jaki sposób zakiszać wysłodki? Zastanawiam się, która metoda jest najlepsza?

Zaleca się, aby pozyskane wysłodki zakiszać metodami nowoczesnymi tj. w rękawach i balotach foliowych. Nowoczesne metody zakiszania gwarantują odpowiednią jakość kiszonki, minimalne straty w trakcie zakiszania i skarmiania, dużą czystość w trakcie pobierania, prawidłowy przebieg procesów fermentacyjnych i możliwość całorocznego skarmiania.
Nie zaleca się zakiszania wysłodków metodą tradycyjną – w silosach, gdyż jest to metoda pracochłonna i generująca duże straty. Co ważne, nie gwarantuje prawidłowości procesów fermentacyjnych.

9. W tym roku mam późny termin odbioru buraków, bo aż w grudniu. Zastawiam się jaka metoda zbioru byłaby najlepsza?

W ostatnich latach nastąpiły bardzo istotne zmiany w technologii zbioru buraków. Coraz rzadziej spotykane są tradycyjne metody zbioru, czyli ogławianie ręczne i mechaniczne wyorywanie. Metoda ta była pracochłonna i niekorzystnie wpływała negatywnie na jakość surowca, który po ogłowieniu pozostawał w glebie często przez kilka dni.
Najlepszą zalecaną metodą jest zbiór buraków nowoczesnymi samobieżnymi 6–rzędowymi kombajnami.
Takie maszyny gwarantują :
•prawidłowe ogłowienie buraków przy minimum uszkodzeń, zanieczyszczeń i strat korzeni,
•ograniczenie niekorzystnego ugniatania gleby, nawet w trudnych warunkach zbioru,
•łatwość organizacji czasu pracy,
•dużą wydajność zbioru,
•możliwość prawidłowego formowania pryzm,
•oszczędność w kosztach.