Aktualności

21/05/2013

Monitorujmy plantację i policzmy obsadę buraków.

Wegetacja buraków nabiera tradycyjnej dla miesiąca maja dynamiki i tempa.

Plantatorzy monitorują i zwalczają chwasty. Lokalnie pojawiły się szkodniki (pchełka, ryjkowce, mszyca), które w przypadku przekroczenia progu szkodliwości należy bezwzględnie zwalczyć. Jest to również dobry moment na policzenie obsady i sprawdzenie potencjału plonotwórczego plantacji. Najlepszą jakość i najwyższe plony uzyskujemy gdy obsada kształtuje się na poziomie 90 – 110 tys. roślin na 1 ha.

Określanie wielkości obsady
szt. roślin/ha.

W celu prawidłowego wyliczenia obsady należy:

– przy rozstawie rzędów 45 cm, odmierzyć wzdłuż rzędów odległość
11 m 11 cm,

– następnie na wyznaczonej odległości,
z dwóch sąsiadujących rzędów policzyć ilość roślin,

– sumę policzonych roślin pomnożyć
x 1000, uzyskana liczba będzie stanowić wielkość obsady,

– czynność powtórzyć w kilku miejscach plantacji,

– średnia z powtórzeń stanowi średnią obsadę dla danej plantacji.

Równe wschody, zwalczone chwasty, choroby i szkodniki to dobry prognostyk na plon i jakość.