Aktualności

10/12/2020

Zasady stosowania nawozów naturalnych

Przypominamy, że 30 listopada dobiegł końca termin stosowania nawozów naturalnych. Po tym terminie będzie obowiązywał trzymiesięczny zakaz stosowania takich nawozów jak obornik, gnojówka, gnojowica, czy dygestat.

O zasadach stosowania nawozów naturalnych mówi między innymi ustawa o nawozach i nawożeniu oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów. Powyższe rozporządzenie stwierdza, że nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej lub płynnej, stosuje się w okresie od 1 marca do 30 listopada z wyjątkiem nawozów stosowanych pod osłonami.

Dodatkowo nawozów naturalnych nie wolno stosować:

Pamiętajmy że:

Wprowadzone zakazy mają na celu ochronę wód otwartych i gruntowych przed zanieczyszczeniem głównie azotem, istnieje bowiem ryzyko, że wylany na zamarzniętą glebę nawóz może spłynąć do cieków wodnych lub innych zbiorników wodnych. Tym samym sygnalizujemy, że za nieprzestrzeganie wymienionych wyżej warunków rolnik może zostać ukarany sankcją w płatnościach obszarowych. Stosowanie nawozów naturalnych z pominięciem wskazanych dat jest niezgodne z cross compliance, czyli zasadą wzajemnej zgodności.