Bezpieczeństwo pracy

Südzucker Polska S.A., jako jeden z głównych producentów cukru na polskim rynku, czuje się w pełni odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, podwykonawców oraz gości przebywających na terenie wszystkich obiektów należących do Spółki, a w szczególności cukrowni.

Integralną częścią polityki bezpieczeństwa i higieny pracy naszej firmy są zasady mówiące, że:

 • należy stale dążyć do zapobiegania wszystkim wypadkom i urazom;
 • zachowanie zasad bezpieczeństwa w pracy jest filarem profesjonalizmu;
 • każdej pracy należy poświęcić dpowiednio dużo czasu, by mieć pewność, że wszystkie niezbędne czynności zostały wykonane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa – pośpiech jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków;
 • najwyższy poziom bezpieczeństwa jest istotnym warunkiem trwałego sukcesu w biznesie.

Chcąc sprostać naszym przekonaniom i obowiązkom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jesteśmy zobowiązani do:

 • przestrzegania wszystkich wymogów prawnych Südzucker Polska S.A.;
 • angażowania pracowników i ich przedstawicieli w propagowanie prewencji zagrożeń i odpowiedzialności za BHP;
 • systematycznego identyfikowania wszystkich zagrożeń, analizowania ich i podejmowania wszelkich niezbędnych działań zapobiegawczych;
 • zakazywania lub wstrzymywania wszelkich prac w razie pojawienia się zagrożenia;
 • analizowania i podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych, kiedy dojdzie do wypadku lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego;
 • rozwijania świadomości wagi bezpieczeństwa i odpowiednich postaw wśród kadry kierowniczej, pracowników i podwykonawców;
 • regularnego monitorowania, oceny i przeglądu systemu bezpieczeństwa;
 • zapewnienia dobrego stanu aktywów produkcyjnych, spełniających standardy bezpieczeństwa w fazie projektu, budowy i eksploatacji;
 • zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej aktywów;
 • zapewnienia odpowiednich szkoleń i informacji pracownikom, podwykonawcom i gościom;
 • wymiany doświadczeń i wyciągania z nich wniosków w ramach Spółki i całej grupy kapitałowej Südzucker.

Ciągłe podwyższanie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, dbałość o zdrowie pracowników, zapewnienie właściwej ochrony przed zagrożeniami oraz zapewnienie wysokiego poziomu technicznego cukrowni to wartości, które Südzucker Polska S.A. stawia na czele swoich priorytetów.

 • Nieustannie modernizujemy zakłady produkcyjne. Od lat dbamy o to, aby prowadzenie kampanii odbywało się w oparciu o najnowocześniejsze dostępne technologie cukrownicze.
 • Budujemy wśród naszych pracowników świadomość właściwych, bezpiecznych postaw w pracy. Dlatego też firma inwestuje w podnoszenie poziomu kompetencji i szkolenie pracowników. We wszystkich cukrowniach Spółki organizowane są cykliczne szkolenia w zakresie przepisów bhp i tzw. dobrych praktyk, które propagują bezpieczne zachowania i podnoszą świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy. W 2011 roku Zarząd Südzucker Polska S.A. podjął decyzję o wprowadzeniu w życie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z normą PN-N 18001:2004.
 • W zakładach Spółki z powodzeniem działa system monitorowania i poprawy warunków pracy. Zaktualizowaliśmy ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy wraz z instrukcjami BHP dotyczącymi ww. stanowisk.

W rezultacie podjętych działań na przestrzeni ostatnich lat doszło do znacznego obniżenia ilości wypadków w naszej Spółce. Poczynione inwestycje i modernizacje zakładów doprowadziły do tego, że miejsca pracy stały się bardziej ergonomiczne i bezpieczne jak nigdy dotąd.