Oczyszczalnie ścieków

Nowoczesne oczyszczalnie ścieków z cukrowni Cerekiew, Strzelin i Świdnica zapewniają oszczędność pobieranej wody z rzek oraz bieżące oczyszczanie ścieków, bez ich kumulacji. Oczyszczone ścieki służą do hydrotransportu i mycia buraków w zamkniętym obiegu, dzięki czemu nie ma konieczności dodatkowego pobierania wody ze źródeł zewnętrznych.

Oczyszczanie składa się z części tlenowej i oparte jest o wykorzystanie osadu czynnego.

Praca oczyszczalni została podzielona na dwa okresy:

  • pierwszy, w czasie kampanii buraczanej, w trakcie którego oczyszczany jest nadmiar kondensatu;
  • drugi, w czasie kampanii soku gęstego, kiedy oczyszczaniu poddane są bieżące ścieki z produkcji oraz nadmiarowe wody spławiakowe zgromadzone w zbiornikach akumulacyjnych, służących do wstępnego podczyszczania.

W pierwszym okresie pracy, w czasie kampanii buraczanej, do oczyszczalni kierowane są ścieki w postaci wody amoniakalnej (kondensaty) oraz wody z pomp gazowych. Tutaj skierowana zostaje dodatkowo część wody spławiakowej, bogatej w związki węgla, dla zapewnienia odpowiedniego stosunku węgla do azotu w oczyszczanych ściekach. Jest to niezbędne do osiągnięcia wymaganej redukcji związków biogennych. Pozostała ilość wody spławiakowej kierowana jest na stawy akumulacyjne, w których poddawana jest procesom samooczyszczania.

Po obróbce w reaktorze tlenowym ścieki są kierowane poprzez odgazowywacz do osadnika wtórnego, gdzie następuje oddzielenie osadu od ścieków. Osad jest odprowadzany do części denitryfikacyjnej reaktora tlenowego, z kolei oczyszczone ścieki pompowane są do rzeki lub zostają wtórnie wykorzystane w cukrowni. Ewentualne części pływające usuwane zostają za pomocą zgarniacza do studni odwadniającej na zewnątrz osadnika, skąd następnie są przepompowywane do reaktora tlenowego.

Nadmierny osad powstający w procesie oczyszczania ścieków usuwany jest do stawów osadowych.

W drugim okresie pracy, latem, do oczyszczalni kierowane są ścieki zgromadzone w stawach akumulacyjnych. Są to ścieki, w których nastąpiła, w wyniku procesów samooczyszczania, znaczna redukcja zanieczyszczeń wyrażonych w BZT5 i ChZT. Dodatkowo do oczyszczalni kierowane są ścieki z bieżącej produkcji. Skład ścieków pozwala na ich bezpośrednie oczyszczanie w reaktorze tlenowym bez dodatkowego pożywkowania związkami węgla i fosforu. W okresach chłodnych ścieki podgrzewane są gorącą wodą na wymienniku płytowym do temp. 25-30oC. Dalsze oczyszczanie odbywa się analogicznie jak pierwszym okresie pracy.