REDcert EU

REDcert EU – systemem objęto skup buraków cukrowych i produkcję melasy z buraków cukrowych będącej surowcem do wytwarzania etanolu wykorzystywanego jako biopaliwo. Podstawą są wymagania prawne wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Dzięki niemu mają być chronione habitaty naturalne, a także zapewniony zrównoważony rozwój w rolnictwie oraz redukcja gazów cieplarnianych.

Buraki cukrowe (i inne płody rolne uprawiane w celu późniejszego przetworzenia na biopaliwa) powinny być uprawiane z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Ponadto określana jest emisja dwutlenku węgla związaną z ich uprawą. Cukrownie zobowiązane są także do obliczania emisji gazów cieplarnianych z produkcji i dystrybucji melasy, a wartość ta jest przekazywana klientowi.